Odstoupení od smlouvy

Ve smyslu zákona 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o prodeji zboží na dálku“) je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je třeba prodávajícímu vyplnit a poslat tento Formulář na odstoupení od kupní smlouvy, buď v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail [email protected]

Zboží musí být v původním stavu, nepoužívaný, kompletní, originální zabalený. Platba za zakoupené zboží bude objednateli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Vrácení je třeba uskutečnit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese objednatel.

Upozorňujeme, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá objednávající za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním, v době od jeho doručení, do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí všechny platby, které objednatel uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si objednatel zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy, a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Predajúci platbu vrátí bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží.

V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit okamžitě po převzetí zboží, jinak se zboží považuje za bezchybný a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v trvání 2 let, pokud na příslušném zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.

Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou (nebo jiným přepravcem).

PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU – v opačném případě nebude zásilka převzata.

Pro každou reklamaci je bezpodmínečně nutné připojit k závadného zboží reklamační formulář a fotokopii faktury.

Neoprávněná reklamace:
-nahradenie spotřebního materiálu (baterie, žárovky, …)
-nesprávne a neodpovídající používání výrobků
-Chyby zaviněné zásahem opraváře bez vědomí prodávajícího
-Chyby spojené s jakoukoli vnější příčinou (například nárazem)
-na zboží, kterému přirozeně zanikla doba reklamace (například spotřebování nebo jeho výživu)

V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 108/2000 CFU o provádí odeslání a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.

Alternativní řešení sporů:

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem na [email protected] pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

– jestliže vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

– pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.