1. Provozovatel internetového obchodu

Provozovatelem internetového obchodu www.printech.cz je: FOTEX s. r. o., Karpatské náměstí 10A 831 06 Bratislava – městská část Rača
IČ: 52189465, zapsaná Obchodním rejstříku: Zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.134667 / B
Kontaktní osoba: Dominik Bartoš
Tel: +421 907 097 156
E-mail: [email protected]
(Dále jen prodávající)

Název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu, kterému činnost provozovatele tohoto internetového obchodu podléhá:
Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozor

Objednatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách printech.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím www.printech.cz jsou závazné.

2. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží, tak jak bylo uvedeno v době objednávky, na základě objednávky objednatele za dohodnutou cenu. Ke každé objednávce bude přiložena faktura.

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění dodání objednaného zboží zaviněné dopravcem a za poškození zásilky zaviněné dopravcem. Dále prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží, ke kterému došlo vinou dopravce v důsledku jakéhokoliv omezení.

Objednatel se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za objednané zboží dojednanou cenu. V případě nepřevzetí zboží je objednatel ve smyslu zákona povinen zaplatit veškeré výdaje spojené s poštovným a balným ve výši 5,50 €. Na tuto částku mu bude vystavena faktura, kterou je povinen uhradit do 10 pracovních dnů od vystavení faktury.

3. Způsob dopravy – poplatky

Slovenská pošta – doručení na území ČR účtujeme poštovné ve výši 5,50 €.

Doručení do zahraničí je možné po zvláštní dohodě.

4. Platební podmínky

Za objednávky z internetového obchodu printech.cz můžete zaplatit prostřednictvím:
Dobírky – zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky
Bankovního převodu – na e-mail zadaný v objednávce budou odeslány všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částka). Po úhradě bude zboží odesláno.

Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury. Pokud objednatel neuhradí dohodnutou částku ve stanovené lhůtě, může prodávající od smlouvy odstoupit.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

– Objednávku lze stornovat pouze e-mailem, pokud je objednávka přijata a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

– Provozovatel internetového obchodu (prodávající) může po dohodě s kupujícím stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dovážet, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

Pokud zákazník již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

6. Odstoupení od smlouvy

Ve smyslu zákona 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o prodeji zboží na dálku“) je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je třeba prodávajícímu vyplnit a poslat tento Formulář na odstoupení od kupní smlouvy, buď v písemné podobě nebo elektronicky na e-mail [email protected]

Zboží musí být v původním stavu, nepoužívaný, kompletní, originální zabalený. Platba za zakoupené zboží bude objednateli uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Vrácení je třeba uskutečnit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese objednatel.

Upozorňujeme, že v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá objednávající za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním, v době od jeho doručení, do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí všechny platby, které objednatel uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si objednatel zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodávající nabízí, ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy, a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí.

Predajúci platbu vrátí bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

7. Reklamace

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží.

V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected] nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit okamžitě po převzetí zboží, jinak se zboží považuje za bezchybný a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v trvání 2 let, pokud na příslušném zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.

Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou (nebo jiným přepravcem).

PROSÍME, ZBOŽÍ NEPOSÍLEJTE NA DOBÍRKU – v opačném případě nebude zásilka převzata.

Pro každou reklamaci je bezpodmínečně nutné připojit k závadného zboží reklamační formulář a fotokopii faktury.

Neoprávněná reklamace:
-nahradenie spotřebního materiálu (baterie, žárovky, …)
-nesprávne a neodpovídající používání výrobků
-Chyby zaviněné zásahem opraváře bez vědomí prodávajícího
-Chyby spojené s jakoukoli vnější příčinou (například nárazem)
-na zboží, kterému přirozeně zanikla doba reklamace (například spotřebování nebo jeho výživu)

V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 108/2000 CFU o provádí odeslání a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.

Alternativní řešení sporů:

Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem na [email protected] pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku.

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout, např .:

– jestliže vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur;

– pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporu by bylo možné vést jen s vyvinutím nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady.

9. Ochrana osobních údajů

Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak pro vyřízení objednávky potřebujeme některé osobní údaje, které budou použity výhradně pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. V případě, že nechcete, aby byly Vaše osobní údaje uložené v naší databázi, uveďte v „Poznámce k objednávce“, případně e-mailem žádost o jejich vymazání ihned po jejím vybavení.

Provozovatel internetového obchodu www.printech.cz tímto prohlašuje, že s osobními údaji svých zákazníků, získanými při objednávce, případně registrací při vytváření zákaznického účtu, nakládá ve smyslu „Zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů.

Z výše uvedeného zákona plyne i povinnost neposkytnutí získaných osobních údajů třetí straně. Výjimkou je poskytnutí potřebných údajů dopravci – České poště, za účelem doručení zásilky.

Prodávající také může poskytnout kupujícího osobní údaje v rozsahu emailová adresa a obsah objednávky – potřebné na doručení dotazníku spokojenosti s nákupem na internetové stránce prodávajícího nezávislé hodnotící společnosti: portál Heureka.sk

Podle § 20 odst. 3 uvedeného zákona se provozovatel internetového obchodu současně zavazuje, že na přání zákazníka, vymaže neprodleně jeho osobní údaje z databáze internetového obchodu.

Provozovatel internetového ochod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem – hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

10. Závěrečná ustanovení

Všechny vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Objednavatelem se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky měnit v případě potřeby.

Přílohy ke stažení:

1. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

2. Reklamační formulář

Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou na adresu nebo e-mailem na adrese [email protected]) Můžete použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který se nachází jako příloha č. 1 Obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme ani na náklady za doplňkové služby, pokud byly předmětem smlouvy a pokud došlo k jejich úplnému poskytnutí. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Zašlete nám zboží zpět bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží Ponesete. Upozorňujeme Vás, že v případě odstoupení od kupní smlouvy zodpovídáte za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním v době od jeho doručení do momentu jeho vrácení jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.